10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/KURULUMU/İŞLETİLMESİ

İhale Tarihi: 26 Şubat 2026 11:00
Dosya Adı İşlem
aa-api.pdf İNDİR
smmm.doc İNDİR

 

10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/KURULUMU/İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya - Yazıhan Belediye Başkanlığından:

 1. İdarenin
 1. Adı                                     : Yazıhan BelediyeBaşkanlığı
 2. Adresi                                : Gayret Mah. Demokrasi Cad. No:4 Yazıhan-MALATYA

c) Telefon – Faks Numarası : 4227514054 – 4227514084

 1. İhalenin Konusu:

Niteliği, Türü ve Miktarı   : Mülkiyeti belediyemize tahsisli Hamidiye mahallesi 101 ada 2

parsel de bulunan yaklaşık 19.000 m2 alana sahip taşınmaz  üzerine Belediyemiz Encümeni’nin 22.01.2020 tarihli ve 4 sayılı Kararı’na istinaden sınırlı ayni hak tesisine, yap işlet ve gelir paylaşım modeli ile 10 yıllığına Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Kurulumu yapım işi, 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesinin (d) bendine göre ihaleye çıkılmıştır.10 yıl %25’den az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırmalar asgari % 1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında şeklindeolacaktır.

 1. İhalenin

a)Yapılacağı yer                      : Belediye ToplantıOdası

b) TarihiveSaati                      : 26/02/2020 Çarşamba Saat:11:00

c)DosyaTeslimi                      : İhaleye        iştirak      edecekler,      hazırlayacakları       ihale

dosyalarını 26/02/2020 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar Belediye Başkanlığına (Fen İşleri Müdürlüğü) teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca posta ile müracaat kabul edilmeyecektir. )

 1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecekbelgeler
 1. Kanuni ikametgâh belgesi.
 2. Türkiye’de Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösterenbelge.
 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 2020 yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
 1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterirbelge;
 2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleribelge.

 

 1. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imzabeyannamesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imzasirküleri
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olmasıgerekmektedir.)
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleribelge;
 1. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 2. Geçici Teminatbelgesi
 3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ileimzalayacaklardır.)
 4. Kapalı Zarf Teklifmektubu

İ) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmışbelge,
 2. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dairbeyanname
 1. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyanname
 1. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzunaslı,

Ortak girişimlerde herbir ortak ayrı ayrı (b),(c),(d),(e),(h),(i),(j) ve (k) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

 1. Sınırlı ayni hak kapsamında Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Kurulumu 10 yıllığına yap işlet ve gelir paylaşım modeli işinin ihalesi 8.042.150,00 TL Muammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 10 yıl %25’dan az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırmalar asgari % 1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında şeklindeolacaktır.
 2. Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak  zorundadır. nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar Belediyeyeyatırılacaktır.
 3. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, nakliye, sözleşme, gazete ilan bedelleri, ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciyeaittir.

8 Telefon ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için şartnamede istenilen hususları yerine getirmelerigerekmektedir.
 2. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 500,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale  dokümanını satın alması zorunludur.
 3. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.